Actuariële pensioenberekening voor eigen beheer pensioen blijft ook na 31-12-2019 nodig

Actuariële berekening pensioen eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 mogen directeur-grootaandeelhouders (dga’s) geen nieuwe pensioenaanspraken in eigen beheer meer opbouwen. De pensioenregelingen die nog in een opbouwende fase zaten moesten premievrij worden gemaakt. Tot 1 januari 2020 hadden dga’s de mogelijkheid om hun eigen beheer pensioen af te kopen of om te zetten in een OudeDagsVerplichting (ODV). Van deze keuzemogelijkheid is vaak gebruik gemaakt.

Toch zijn nog lang niet alle eigen beheer pensioenregeling afgekocht of omgezet. Volgens de belastingdienst zijn er ongeveer 60.000 eigen beheer pensioenregelingen die niet zijn afgekocht of omgezet. Op deze pensioenaanspraken blijft de oude wet- en regelgeving – die onder meer ziet op de wijze van waardering - van kracht. In de praktijk wordt ons regelmatig gevraagd of voor de premievrije pensioenaanspraken en de reeds ingegane pensioenen, die in eigen beheer worden gehouden, nog steeds een jaarlijkse actuariële pensioenberekening nodig is. Hieronder geven wij  graag antwoord op deze vraag.

De Pensioenverplichting

Bij 'eigen beheer' is de B.V. de verzekeraar van het pensioen. De B.V. brengt de omvang van de pensioenverplichting op haar balans tot uitdrukking. De hoogte van de pensioenverplichting wordt bepaald door:

 • de hoogte van de jaarlijkse pensioenuitkeringen;
 • de inschatting van de levens- en sterftekansen;
 • de rente;
 • en de rekenregels die worden gehanteerd.

Een stijging van de pensioenverplichting zorgt voor een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. Een vrijval van de verplichting levert een bate op waarover in principe vennootschapsbelasting moet worden betaald. Voor de vennootschapsbelasting is feitelijk alleen de fiscale waarderingsmethode van belang. Artikel 3:29 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is in dit kader relevant. Hierin staat te lezen:

De waardering van pensioenverplichtingen en andere soortgelijke verplichtingen vindt plaats met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen, waarbij een rekenrente in aanmerking wordt genomen van ten minste 4%.

Hieruit kunnen wij de conclusie trekken dat:

 • Bij de waardering van eigen beheer pensioenen er rekening moet worden gehouden met leven- en sterftekansen en een rente van minimaal 4%.
 • Het maken van een actuariële pensioenberekening is daarom noodzakelijk.⚠️ Regel het direct.

Jaarrekening en pensioenvoorziening

In jaarrekening wordt de pensioenverplichting weergegeven. Dit is dus de actuarieel berekende pensioenverplichting op balansdatum. De jaarrekening wordt in de regel jaarlijks opgemaakt hetgeen betekent dat de pensioenverplichting ook jaarlijks moet worden berekend.

In geval van een premievrij pensioen (dat nog niet wordt uitgekeerd) verkeert men soms in de veronderstelling dat de pensioenverplichting niet meer stijgt. Dit is echter niet juist. De pensioenvoorziening van een premievrij pensioen neemt onder invloed van rente en levens- en sterftekansen jaarlijks toe. Deze toename zorgt voor een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting.

Het jaarrekeningrecht schrijft voor dat de jaarrekening van een onderneming steeds een eerlijk en getrouw beeld moet geven van de financiële positie, het financieel vermogen en het resultaat van de onderneming. Door de pensioenverplichting niet of niet juist te waarderen wordt inbreuk gemaakt op dit principe. Bestuurders van de B.V. kunnen aansprakelijk worden gesteld – door bijvoorbeeld crediteuren, werknemers of aandeelhouders – als zij kunnen aantonen dat de jaarrekening misleidend was. Kortom: bestuurders hebben er alle belang bij dat ook de pensioenverplichting juist in de jaarrekening wordt opgenomen. Verder zal ook een professionele accountant of belastingadviseur niet meewerken aan het onjuist* opnemen van de pensioenverplichting in de jaarrekening.

*Dit is bijvoorbeeld het geval als de pensioenverplichting niet jaarlijks wordt berekend en aangepast en jaren achtereen voor hetzelfde bedrag in de jaarrekening wordt opgenomen.    

Wat moet u hiervan onthouden?

 • Voor pensioenen die nu nog in eigen beheer worden gehouden, en die derhalve niet volledig zijn afgekocht of omgezet in een ODV, moet jaarlijks een actuariële pensioenberekening worden gemaakt.
 • Het verhogen van de pensioenvoorziening met alleen 4% rente voldoet niet (er wordt immers geen rekening gehouden met leven- en sterftekansen).
 • Ook een premievrij eigen beheer pensioen moet jaarlijks actuarieel worden gewaardeerd.
 • Het vorenstaande is niet alleen van belang voor een juiste vaststelling van de winst maar ook om mogelijke aansprakelijkheid uit te sluiten.
 • Ook als u dividend wilt uitkeren is een actuariële pensioenberekening noodzakelijk (volgens de commerciële methode).
 • Hebt u hierover nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze eigen beheer pensioenspecialist Ernst Strengers. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 074-2550345 en per mail via: e.strengers@transparans.nl

U wilt een actuariële pensioenberekening laten maken?  

Bent u op zoek naar een pensioenspecialist die snel en goed een actuariële pensioenberekening kan maken? Dan bent u bij Transparans Pensioenconsultants aan het juiste adres. Sinds 2001 hebben wij vele duizenden berekeningen gemaakt en krijgen wij louter tevreden reacties. Wij beschikken over 'state of the art' software om de actuariële pensioen- stamrecht- en lijfrentevoorzieningen adequaat en snel voor u te kunnen berekenen. Wij verzorgen sinds 2002 regelmatig vakstudiebijeenkomsten voor accountants en belastingadviseurs over dit onderwerp.

Wist u dat wij ook actuariële lijfrente- en stamrechtberekeningen maken? Meer weten?

Via het contactformulier kunt u ons 24 uur per dag benaderen.

Nog meer over actuariële berekening pensioen

Als u nog meer wilt weten over actuariële berekeningen voor pensioen, stamrecht of lijfrente dan moet u beslist ook eens onze ⭐ specialpagina actuariële berekeningen bekijken. Hier hebben wij ook de meest gestelde vragen met antwoorden voor u verzameld. Ook treft u er de belangrijkste rekengrondslagen aan voor als u bijvoorbeeld zelf een actuariële berekening wilt maken.

Dit nieuwsbericht is opgesteld naar de stand van zaken op 16 april 2020.