Oprenten ODV in 2024

Oprenting ODV, dit is de rente in 2024

Voor alle directeur-grootaandeelhouders, en hun financieel adviseurs, is het belangrijk dat zij hun ODV (OudeDagsVerplichting) ook in 2024 met het juiste rentepercentage verhogen. Dit geldt zowel voor de uitgestelde als reeds ingegane ODV. Hadden wij de afgelopen jaren nog te maken met lage of zelfs negatieve rentepercentages; vanaf het jaar 2024 zien wij een flinke stijging van de verplicht voorgeschreven rente. 

In het jaar 2024 bedraagt de rente die u moet gebruiken voor het oprenten van een ODV: 2,657%.

Wat zijn de gevolgen van de hogere rente voor oprenting van uw ODV?

Als de ODV nog niet is ingegaan dan zal de ODV-verplichting in 2024 stijgen met 2,657%. De renteaangroei is een last voor de B.V. (fiscale aftrekpost). Voor de B.V. die de ODV moet uitkeren is het belangrijk dat er voldoende financiële middelen zijn om de ODV ook daadwerkelijk te kunnen uitkeren. Idealiter brengen deze financiële middelen in 2024 ook tenminste 2,657% rendement op. Zo niet, dan valt het te overwegen om de ODV af te storten bij een externe lijfrente-uitvoerder. Ook hier zijn wij de rentes flink oplopen hetgeen uiteindelijk een hogere uitkering oplevert.

Ook de ODV die al in de uitkeringsfase zit krijgt te maken met oprenting. Concreet betekent dit dat ODV uitkering die ziet op het jaar 2024 met 2,657% zal stijgen. De dga ontvangt hierdoor dus een hogere uitkering dan het jaar ervoor.

Fiscale gevolgen bij nalaten of onjuiste oprenting ODV

Het niet of onjuist toepassen van de verplicht voorgeschreven oprenting van een ODV leidt ertoe dat de ODV fiscaal onzuiver wordt. Dit betekent dat over de volledige waarde loonheffing (progressief tarief) en revisierente (20%) verschuldigd is. Geen prettig vooruitzicht lijkt ons. Wilt u er zeker van zijn dat u de fiscaal juiste methode toepast? Laat dan de pensioenexperts van Transparans Pensioenconsultants de jaarlijkse berekening uitvoeren.

Balanswaardering ODV en oprenting

Naast het ieder jaar opnieuw vaststellen van de jaaruitkering op de uitkeringsverjaardag moet de
oudedagsverplichting op de balansdatum worden gewaardeerd. Hierbij dient rekening gehouden te
worden met de uitbetalingswijze van de ODV alsmede met de marktrente welke aan het boekjaar kan worden toegerekend, maar nog niet is ontvangen.

De oprenting van de oudedagsverplichting vindt telkens plaats op de eerstvolgende
uitkeringsverjaardag waarmee de in het boekjaar nog niet ontvangen rente op de fiscale eindbalans
moet worden geactiveerd (transitorische actiefpost).

Veel dga's, maar ook hun accountant of boekhouder, worstelen met de waardering van een ODV en de juiste oprenting hiervan. Hebt u een berekening nodig of een juiste balanswaardering? Geen nood. Neem gerust contact met ons op. Wij maken deze berekeningen graag voor u.