Eerder met pensioen? Maak optimaal gebruik van de bestaande en nieuwe mogelijkheden!

Alle opties om eerder met pensioen te kunnen ...

Sinds 2005 heeft de overheid maatregelen genomen die eerder stoppen met werken of eerder met pensioen (fiscaal) ontmoedigen. Langer doorwerken was de nieuwe norm. Inmiddels is er een kentering gaande. Naast de bestaande mogelijkheden, om eerder met pensioen te kunnen, voegt het Pensioenakkoord er nog een paar opties aan toe. Overweeg jij om eerder met pensioen te gaan? Dan is het belangrijk om alle mogelijkheden te kennen. Wij zetten ze hieronder overzichtelijk voor je op een rij. Ook staan wij stil bij de belangrijkste aandachtspunten als je eerder wilt stoppen met werken zodat je ook echt zorgeloos kunt gaan genieten als je niet meer hoeft te werken.

Alle goede bedoelingen rondom langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid ten spijt, uit recent onderzoek blijkt dat 72% van de werkende Nederlanders eerder wil stoppen met werken dan en dat 40% van de ondervraagden belangstelling heeft voor deeltijduitdiensttreding (deeltijdpensioen). Ook blijkt dat veel mensen het lastig vinden om alle financiële gevolgen van eerder stoppen met werken of deeltijdwerken te overzien. Daar komt bij dat het merendeel aangeeft de wet- en regelgeving als zeer complex te ervaren. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er een grote behoefte is om eerder te stoppen met werken maar dat mensen het lastig vinden om de exacte financiële gevolgen in beeld te krijgen en een goede keuze te maken. Waar kun je terecht voor een goed advies?

Plan van aanpak eerder met pensioen

Je wilt natuurlijk een adequaat (pensioen)inkomen als je stopt met werken of minder gaat werken. De hoogte van dit inkomen is afhankelijk van jouw wensen. De kunst is dus om jouw financiën optimaal af te stemmen om jouw persoonlijke wensen. Hiervoor is het allereerst nodig dat je weet wat je wilt. Bijvoorbeeld: “vanaf 63 jaar wil ik 2 dagen in de week minder gaan werken en vanaf 65 jaar helemaal stoppen met werken”. “Ik wil dan een netto besteedbaar inkomen hebben van € 3.000 per maand”.

Vervolgens ga je kijken naar je financiële middelen en breng je je lasten van jaar tot jaar in beeld. Je financiële middelen bestaan bijvoorbeeld uit: pensioen via je werkgever, de AOW-uitkering die je via de overheid gaat ontvangen, lijfrenteregeling, spaargeld, beleggingsgeld, inkomsten vanuit verhuurd onroerend goed, opbrengst verkoop onderneming, enzovoort. Tot slot moet je weten wat je de komende jaren denkt uit te geven. Als je dit allemaal in beeld hebt dan kun je aan de slag met je pensioenplanning.

Welke financiële middelen zijn nodig om eerder te kunnen stoppen met werken?

De uitdaging is nu om je financiële middelen zo in te zetten dat deze perfect aansluiten bij jouw inkomensbehoefte (van jaar tot jaar). Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de fiscale mogelijkheden en de belastingdruk. Je wilt immers niet teveel belasting betalen maar wel graag je inkomen optimaliseren. Het pensioen dat je via je werkgever hebt opgebouwd is meestal de spil waar alles om draait. Dit pensioen kent vaak een groot aantal flexibiliseringsmogelijkheden. Doel hiervan is om jouw pensioen aan te laten sluiten bij je wensen en doelstellingen. Een voorbeeld om dit te verduidelijken.  

Heb je bijvoorbeeld behoefte om het wat rustiger aan te doen, maar wil je nog niet helemaal stoppen met werken? Dan is deeltijdpensioen (minder uren per week) of demotie (minder betaalde functie) wellicht een optie. Zit je maximaal 10 jaar voor je pensioendatum? Dan kan het pensioengat – dat ontstaat als je minder, of in een minder betaalde functie gaat werken - worden voorkomen. Het werkgeverspensioen mag namelijk worden voortgezet op basis van het oude (hoge, fulltime) loon mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. Je moet bijvoorbeeld wel minimaal 50% van de tijd blijven werken en de werkgever moet deze mogelijkheid in het pensioenreglement hebben opgenomen. Heeft je werkgever deze regeling nog niet opgenomen, maar wil je er wel gebruik van maken? Probeer hier dan met je werkgever een afspraak over te maken. Regel dan ook de verdeling van de (extra) pensioenlasten met elkaar. Laat ook de gevolgen vooraf goed doorrekenen voordat je hierover een definitieve beslissing neemt.

Van welke fiscale ondersteuningsmogelijkheden, voor wat betreft je werkgeverspensioen,  kun je nu al gebruikmaken?
 

 • Je pensioen naar voren halen (vervroegen van de pensioeningangsdatum). Het pensioen moet dan wel verplicht actuarieel worden herrekend waardoor de hoogte van de uitkering zal dalen.
 • Deeltijdpensioen; biedt werknemers de mogelijkheid om langzaam af te bouwen. Een werknemer kan er in overleg met de werkgever bijvoorbeeld voor kiezen om 4 dagen per week te gaan werken en dit vervolgens te verminderen naar 3 dagen per week. Over de niet gewerkte dagen ontvangt hij/zij dan pensioen (men laat het pensioen dus gedeeltelijk eerder ingaan). Voor het deel dat nog wordt gewerkt gaat de pensioenopbouw gewoon door.
 • Demotieregeling of generatiepact. De laatstgenoemde variant wordt meestal op cao niveau geregeld en biedt oudere werknemers de kans om vrijwillig minder te gaan werken. Een veel voorkomende variant hierbij is de 80-90-100 regeling. Hierbij wordt er nog 80% gewerkt, ontvangt men 90% van het oorspronkelijke salaris en gaat de pensioenopbouw voor 100% door (op basis van volledige salaris).
 • Pensioen eerst hoog en dan laag laten uitkeren. Zogenaamd hoog/laag pensioen (de laagste uitkering mag niet minder bedragen dan 75% van de hoogste uitkering). Naast deze hoog/laag variant kan men ook nog gebruik maken van de AOW-overbrugging (maximaal tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwde personen).
 • Uitruil partnerpensioen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.
 • Parttime werken met 100% opbouw (10 jaar voor pensioendatum)
 • Inhaal pensioen (extra stortingen voor hoger of eerder ingaand pensioen). Dit is alleen mogelijk als er sprake is van een pensioentekort.

Pensioenakkoord biedt nieuwe mogelijkheden

In 2019 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties met het kabinet een pensioenakkoord gesloten. Een aantal afspraken ziet ook op de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken - dan de AOW-leeftijd of de pensioenrichtleeftijd - of om je pensioen flexibeler te kunnen inzetten.

 • 10% afkoopmogelijkheid voor pensioen en lijfrente (op de ingangsdatum).  De beoogde inwerkingtredingsdatum voor deze nieuwe mogelijkheid is 1 januari 2023. Meer informatie over deze mogelijkheid lees je in ons nieuwsitem: wetsvoorstel bedrag ineens gepresenteerd.  
 • Invoeren van een tijdelijke drempelvrijstelling in de RVU-heffing. Dit biedt werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers gedurende maximaal 36 maanden, direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd, een extra vergoeding uit te keren van € 1.847 per maand (2021). Doel hiervan is om de AOW-uitkering – die immers pas vanaf AOW-leeftijd wordt uitgekeerd -  te overbruggen. Als men aan alle voorwaarden voldoet dan is de werkgever over deze uitkering geen RVU-heffing van 52% verschuldigd. 
 • Uitbreiding verlofspaarregeling (tot maximaal 100 weken). Nadeel van deze regeling is wel dat het ‘spaarbedrag’ niet extern wordt veiliggesteld. Men kan alleen sparen voor verlof met de bovenwettelijke vakantiedagen. Het duurt zodoende nog wel even voordat er voldoende vrije dagen zijn gespaard om structureel eerder te kunnen stoppen met werken. Wij verwachten niet dat deze mogelijkheid in grote getale zal worden toegepast.  

Al vanaf 1 januari 2021 kan gebruik worden gemaakt van de versoepelde RVU-regeling en de uitbreiding van het verlofsparen. Wil je weten wat dit voor jou of je medewerkers betekent? Neem dan contact op met een van onze pensioenadviseurs. Wil je meer weten over het nieuwe pensioenstelsel en de mogelijkheden, lees dan snel verder.

Jouw onafhankelijke pensioenregisseur

Van belang is dus om jouw inkomen en vermogen zodanig in te zetten dat je voldoende inkomen hebt om van te leven (volgens jouw wensen). Niet alleen pensioeninkomen is hierbij van belang maar ook zal je rekening moeten houden met: uitgaven, wijziging belastindruk, fiscale aftrekposten en eventuele toeslagen. Let ook op mogelijke kortingen in geval van samenloop van een pensioenuitkering en bijvoorbeeld een uitkering. Een goede doorrekening van dit alles geeft het gewenste inzicht en overzicht. Een ter zake kundige pensioenadviseur of financieel planner kan hierbij van grote waarde zijn.

Bespreek met je pensioenadviseur of financieel planner hoe je je (pensioen)voorzieningen optimaal kunt afstemmen op je uitgaven. Inzicht in je wensen, doelstellingen, alle voorzieningen, kosten,  mogelijkheden en de fiscale gevolgen is hierbij essentieel. Punten die zeker niet vergeten mogen worden zijn de volgende:

 • De AOW-leeftijd kan niet worden vervroegd. Eerder stoppen met werken heeft tot gevolg dat de ontbrekende AOW-uitkering moet worden overbrugd.
 • Het (pensioen)inkomen en de pensioendatum van je partner.
 • Hypotheeklasten (betrek hier ook de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente bij).
 • Eventuele verhuisplannen of noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande woning.
 • Als je gescheiden bent; rekening houden met pensioenverdeling.
 • Financiële ondersteuning aan de kinderen. Tot welke leeftijd acht je dit noodzakelijk en/of gewenst?
 • De gezondheidstoestand van jou en je partner.
 • Wegvallen van voordelen (bijvoorbeeld: auto van de zaak, telefoon van de zaak en overige secundaire arbeidsvoorwaarden).
 • Belastingdruk (voor en na AOW-leeftijd) en eventuele toeslagen (bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag).
 • Vergeet de inflatie niet. De inflatie (ook wel geldontwaarding genoemd) zorgt ervoor dat je voor 100 euro straks minder kunt kopen dan nu.

Conclusie: eerder stoppen met werken ook voor jou mogelijk!

Eerder stoppen met werken, of dit nu volledig eerder met pensioen gaan is of met deeltijdpensioen gaan, is populairder dan ooit. In dit artikel hebben wij je laten zien dat er nu al legio mogelijkheden zijn om ook voor jou 'eerder met pensioen' mogelijk te maken. Je moet dan wel in actie komen. Vooraf goed nadenken over je wensen en al je voorzieningen in kaart brengen is een goede eerste stap. Inzicht krijgen in de financiële gevolgen is een logisch gevolg. Veel mensen besluiten vroeg of laat om de hulp van een professional in te roepen. Bijvoorbeeld om het complete financiële plaatje exact door te laten rekenen. Hiervoor is nu eenmaal geavanceerde financiële rekensoftware nodig.

Aan het inschakelen van een pensioenadviseur of financieel planner zijn natuurlijk kosten verbonden. Het kan je echter ook veel opleveren. Bijvoorbeeld omdat je mogelijkheden krijgt aangereikt die je zelf niet kent. Of omdat hij je wijst op valkuilen of vanwege zijn ervaring originele oplossingen kan aanreiken. Een goede financieel planner kan jouw inkomsten en uitgaven perfect op elkaar afstemmen. Als je eenmaal met pensioen bent gegaan is het niet gemakkelijk meer om dit terug te draaien; als bijvoorbeeld mocht blijken dat je toch financieel niet kunt rondkomen. Alleen met kennis en ervaring kun je onzekerheid bestrijden.

Zou het niet fijn zijn om echt inzicht te hebben in je eigen pensioensituatie?

Wist je dat wij dagelijks klanten helpen om het gewenste inzicht en overzicht te krijgen? Dit doen wij aan de hand van een beproefd stappenplan. Kom nu in actie als je eens met ons van gedachten wilt wisselen over bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, vroegpensioen of deeltijdpensioen. Wij maken graag tijd voor je vrij om jouw financiële plaatje tegen het licht te houden en om je vragen te beantwoorden. Neem nu contact met ons op.

Eerder met pensioen? Alle mogelijkheden overzichtelijk op een rij