Het nieuwe pensioenstelsel

Waarom een nieuw pensioenstelsel (Pensioenakkoord)?

Hoewel uit internationale onderzoeken vaak blijkt dat ons Nederlandse pensioenstelsel 'tot de top in de wereld' behoort, staat het al langere tijd onder druk. Onder andere de lage rente en de sterk stijgende levensverwachting hebben de kwetsbaarheden van het huidige pensioenstelsel blootgelegd. Pensioenbeloftes kunnen steeds minder worden waargemaakt. Zeker als deze gebaseerd zijn op gegarandeerde maandelijkse uitkeringen (middelloonpensioen). Ook is de arbeidsmarkt de laatste jaren flink veranderd, kijkt men nu kritischer aan tegen solidariteit en wisselen werknemers vaker van baan of worden zzp-er.

Na een voortraject van meer dan 10 jaar werd er op 5 juni 2019 bekend gemaakt dat het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties een principeakkoord hebben bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Het Pensioenakkoord is overigens een akkoord op hoofdlijnen. Veel moet nog nader worden ingevuld en uitgewerkt. Gezien de grote impact, de verschillende belangen en de lange ontstaansgescheidenis zullen niet alle onderdelen uit het Pensioenakkoord snel en eenvoudig in wetgeving kunnen worden omgezet.

De belangrijkste punten uit het Pensioenakkoord

1. De AOW-leeftijd zal in de toekomst minder snel stijgen (dit onderdeel is nu al van kracht).

2. Het pensioenstelsel wordt flexibeler en persoonlijker.

3. Er worden maatregelen genomen zodat iedereen gezond kan blijven werken tot zijn pensioen.

4. Zelfstandigen moeten verplicht verzekerd zijn tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

Uiteindelijk is het Pensioenakkoord niets meer of minder dan een wijziging van de pensioenregeling. Een wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen is niet zonder meer mogelijk. Werkgevers moeten vooraf weten welke mogelijkheden zij hebben om de pensioenregeling te kunnen aanpassen. Werknemers en de personeelsvertegenwoordiging (OR of PVT) zullen willen weten wat hun rechten zijn. Tijdig beginnen en je goed laten adviseren is bij dit soort wijzigingstrajecten van groot belang. 

Grote impact voor alle betrokkenen

De meerderheid van de Nederlandse werknemers bouwen nu nog hun pensioen op via een middelloonregeling (pensioenopbouw op basis van het gemiddelde loon) of op basis van een premieovereenkomst (pensioenopbouw uitgaande van een beschikbare premie). Het nieuwe pensioencontract zal een premieovereenkomst worden.

Pensioenfondsen mogen onder het nieuwe pensioenstelsel niet langer de doorsneesystematiek hanteren. Pensioenverzekeraars en Premie Pensioen Instellingen (PPI) zullen moeten overstappen op een gelijkblijvend premiesysteem. Dit alles zal grote gevolgen hebben voor de werkgevers en de deelnemers. Compensatie voor de medewerkers die onder het nieuwe pensioensysteem slechter af zijn ligt voor de hand. Hier zal ook een belangrijke taak zijn weggelegd voor de ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Deze op hun beurt zullen vaak specifieke pensioenkennis gaan inhuren bij gespecialiseerde pensioenconsultants. 

Meer duidelijkheid over verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen

In het Pensioenakkoord werd het al aangekondigd. De overheid zet in op een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Op 3 maart 2020 is het advies van de Stichting van de Arbeid gepresenteerd. Hierin worden de nieuwe contouren geschetst. Wij hebben de belangrijkste punten voor u samengevat in een nieuwsartikel. Lees hier meer over de verplichte AOV voor zelfstandigen, de gevolgen en de mogelijkheden