Gouden Handdruk Stamrecht

Wat is een gouden handdruk stamrecht?

Tot 2014 gold er een zogenaamde stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen. In de praktijk betekende dit dat iemand bij zijn of haar ontslag de ontslagvergoeding kon omzetten in een stamrecht. Hierdoor werd de belastingheffing uitgesteld. Niet de schadeloosstelling zelf werd dan belast maar de termijnen van het stamrecht (periodieke uitkering). In veel gevallen koos men ervoor om een B.V. op te richten - stamrecht B.V. - en hier het stamrechtkapitaal in onder te brengen. Voor stamrechten die al voor 2014 zijn ontstaan geldt overgangsrecht. Voor al deze stamrechten is het volgende van belang.

Is de uitkering al ingegaan of niet?

Een gouden handdruk stamrecht kent een drietal verschijningsvormen, te weten (1) direct ingaand, (2) uitgesteld of (3) een combinatie van beide. De B.V. is de verzekeraar van het stamrecht en moet jaarlijks de stamrechtverplichting opnemen in de balans. Bij de waardering van een stamrecht moet allereerst bepaald worden of het gaat om een ingegaan stamrecht (of zuiver stamrecht) of dat er sprake is van een uitgesteld stamrecht (gericht stamrecht).

Bij een gericht stamrecht zal het stamrechtkapitaal jaarlijks worden verhoogd met het in de stamrechtovereenkomst bepaalde rentepercentage. Hier zomaar van afwijken is niet zakelijk en kan fiscale consequenties hebben. Een ingegaan stamrecht of een zuiver stamrecht (dit is een nog niet ingegaan stamrecht waarvan de ingangsdatum en de hoogte van de periodieke uitkeringen al wel vaststaan) moet jaarlijks actuarieel worden gewaardeerd (dit is een fiscale eis > artikel 3.29 Wet IB 2001).

Uiterste ingangsdatum stamrecht

Wat is de uiterste ingangsdatum van een stamrecht of uiterlijke ingangsdatum van een stamrecht zoals sommige mensen dit noemen? Een gouden handdruk stamrecht moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin de gerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. In een aantal situaties mag deze termijn nog iets worden opgerekt.

Als een gouden handdruk stamrecht nog niet is ingegaan en de uiterste ingangsdatum nog niet is bereikt dan mag de gerechtigde naar believen bedragen uit het gouden handdruk stamrechtkapitaal halen. Er moet over de opnames dan wel belasting worden betaald maar er is geen revisierente verschuldigd.

Gouden handdruk uitkeren

Het gouden handdruk stamrechtkapitaal moet uiterlijk - behoudens redelijke termijn - in het jaar dat de DGA de AOW-leeftijd bereikt worden omgezet in een periodieke uitkering. De uitkeringsduur moet dan zodanig zijn dat er sprake is van tenminste 1% sterftekans. Van belang is om te onderkennen dat vanaf het moment dat de uiterste ingangsdatum is bereikt er geen kapitaal meer mag worden uitgesteld. Wel mag de hoogte van de uitkering worden aangepast - actuarieel herrekenen - maar dit mag er niet toe leiden dat er feitelijk stamrechtkapitaal wordt uitgesteld.

Voorbeeld wat niet is toegestaan bij gouden handdruk uitkeren
Op de uiterste ingangsdatum wordt het volledige stamrechtkapitaal omgezet in een levenslange periodieke uitkering op het leven van de DGA. De uitkering bedraagt € 11.000 per jaar. Na 2 jaar besluit deze DGA om de uitkering te verlagen tot € 3.000 per jaar.

Hebt u vragen over gouden handdruk uitkeren? Neem dan gerust contact op met een van onze pensioenspecialisten. Zij helpen u graag en weten alles over de mogelijkheden van het uitkeren van een gouden handdruk.

Berekening gouden handdruk stamrecht nodig?

Als de periodieke uitkering uit een gouden handdruk stamrecht eenmaal is ingegaan moet de B.V. de verplichting jaarlijks op actuariële grondslagen laten waarderen. Hiervoor is kennis en specialistische software nodig. Transparans Pensioenconsultants beschikt over beide en wij zijn graag bereid om deze actuariële gouden handdruk stamrechtberekening voor u te maken.

Bij de omzetting van een gouden handdruk kapitaal in de eigen B.V. is het ook noodzakelijk om de periodieke uitkering op actuariële grondslagen vast te stellen. Ook deze berekening maken wij graag en snel voor u. Wist u dat u al een actuariële stamrechtberekening gouden handdruk hebt vanaf 95? Neem nu contact met ons op en wij doen u graag een passend voorstel.

Transparans Pensioenconsultants: ook voor uw gouden handdruk rekening of stamrechtverzekering.

Hoe is een grote vrijval van de stamrechtvoorziening te voorkomen?

Zodra het stamrechtkapitaal wordt omgezet in een periodieke uitkering moet deze uitkering jaarlijks op actuariële grondslagen worden berekend. Deze berekening vormt de grondslag voor de stamrechtverplichting die in de jaarrekening moet worden opgenomen.

Als gevolg van het verschil tussen de marktrente en de verplichte waarderingsrente van 4% zal de stamrechtvoorziening in het eerste jaar van uitkeren aanzienlijk lager worden. Meer hierover en oplossingen hoe u dit kunt voorkomen of beperken leest u in het nieuwsitem vrijval stamrechtvoorziening of lijfrentevoorziening (na ingang). Hebt u hier nog vragen over of wilt u advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.