Quickscan verplicht pensioen

Quickscan verplicht pensioen

Veel werkgevers vinden het lastig om te checken of zij, en hun medewerkers, wellicht onder de werkingssfeer van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds vallen. Waar moet je beginnen? Waar moet je op letten? Hoe moet je bepaalde zaken interpreteren? Kun je vrijstelling aanvragen? Hoe maak je een goed bezwaarschrift? En ga zo maar door.

Als gediplomeerd BPF-werkingssfeeradviseur beschikken wij over de kennis en de vaardigheden om u hierover duidelijkheid te verschaffen. Het is niet voor niets dat werkgevers en hun adviseurs – denk aan accountants, advocaten en pensioenadviseurs – uit heel Nederland een beroep op ons doen. Wilt u meer weten? Laat hier dan een terugbelverzoek achter. Wij nemen dan snel contact met u op.  

Verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf)

Graag helpen wij u alvast op weg met deze Quickscan. Hierbij doorlopen wij de belangrijkste stappen van een werkingssfeeronderzoek. Dit is ook op hoofdlijnen hoe een bedrijfstakpensioenfonds toetst of er sprake is van verplichte aansluiting.

  1. Bent u lid van een werkgeversvereniging?

Zo ja, dan is het van belang om te onderzoeken of deze werkgeversvereniging betrokken is geweest bij het afsluiten van een cao en of u onder de werkingssfeer van deze cao valt. Als blijkt dat u onder de werkingssfeer van een cao valt is het vervolgens belangrijk om te toetsen of er in deze cao afspraken zijn gemaakt over pensioen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in een cao afspraken zijn gemaakt over de pensioengerechtigde leeftijd, een normpensioen, de premiebetaling of dat verwezen wordt naar een pensioenreglement. Ook komt het voor dat in een cao wordt gesteld dat de werkgever zich verplicht moet aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Een voorbeeld hiervan is de cao die geldt in de Bouwnijverheid. Werknemers nemen dan verplicht deel aan de pensioenregeling van BPF Bouw.

Als een werkgever geen lid is van een werkgeversvereniging dan kan het nog steeds zo zijn dat hij onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Dit is het geval als uit een van de 52 Verplichtstellingsbeschikkingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat u onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt. Dit is dus een kwestie van uitzoeken, lezen en toetsten.

Een overzicht van alle verplichte bedrijfstakpensioenfondsen kunt u hier downloaden.

  1. Onder welke SBI-code staat uw bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Ieder bedrijf dat zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft krijgt een of meerdere SBI-codes. De SBI-code wordt onder andere gebruikt om een bedrijf in te delen naar hoofdactiviteit. Veel bedrijfstakpensioenfondsen gebruiken de SBI-codes om te toetsen of een werkgever mogelijk verplicht moet aansluiten bij het pensioenfonds. Het is dus van belang dat u op de juiste SBI-code staat geregistreerd bij de KvK.

  1. Fusie en overname en pensioen

Hebt u de laatste jaren te maken gehad met een fusie of overname of bent u van plan om binnenkort een fusie aan te gaan of een overname te doen? In dat geval is het belangrijk om te checken of u nog bij het juiste pensioenfonds bent aangesloten. Alleen in geval van een aandelenoverdracht verandert er feitelijk niets. Als er sprake is van een activa/passiva transactie of een juridische fusie is nader onderzoek noodzakelijk.

  1. Zijn uw bedrijfsactiviteiten de afgelopen periode gewijzigd?

Het komt regelmatig voor de bedrijven nieuwe activiteiten gaan ontplooien of stoppen met werkzaamheden die zij tot dat moment altijd hebben uitgevoerd. Dit kan consequenties hebben voor de vraag of u zich verplicht moet aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

  1. Wat vermeldt uw website over de activiteiten die uw bedrijf verricht?

Ook in deze situatie is het weer van belang dat de vlag de lading dekt. Bedrijfstakpensioenfondsen betrekken bij hun onderzoek ook de website van uw bedrijf. Als daar activiteiten worden genoemd die onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds vallen dan zal het pensioenfonds dit element mee laten wegen in haar besluitvorming. Dit geldt overigens ook van andere openbare uitingen van uw bedrijf. Wat staat er op de factuur? Hoe presenteert het bedrijf zich in advertenties of vakbladen?

  1. Zijn uw concurrenten wel aangesloten bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds of neemt u regelmatig nieuwe medewerkers uit de branche aan die voorheen wel verplicht deelnamen aan een bedrijfstakpensioenfonds?

Dit kan een aanwijzing zijn om verder onderzoek te doen.

Deze Quickscan is opgemaakt naar de stand van zaken per 24 maart 2020. De bedoeling van deze Quickscan is om op hoofdlijnen te onderzoeken of er mogelijk sprake is van deelname aan een verplicht bedrijfstakpensioenfonds.

Wilt u een professionele Quickscan laten maken of hebt u behoefte aan een uitgebreid werkingssfeeronderzoek? Neem dan contact op met Ernst Strengers. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 074-2550345.

Verplichte deelname Bpf is een specialiteit van de pensioenconsultants van Transparans.