Klantenservice

Dienstverleningsdocument 

Als financieel dienstverlener zijn wij verplicht om een standaard dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument te verstrekken voor advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen. De DVD is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. Consumenten kunnen nu diensten en kosten eenvoudiger vergelijken. 

Klik hieronder het voor u relevante dienstverleningsdocument aan.

DVD Pensioenvraag

DVD Vermogen opbouwen

DVD Risico's afdekken

Dienstenwijzer Transparans

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u in eerste instantie ons daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich, binnen 3 maanden, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifiid Postbus 93257
2509 AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.013583. Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Kerncijfers

Hieronder hebben wij de belangrijkste kerncijfers voor u geslecteerd. Altijd handig als u aan de slag wilt met uw pensioen.

Oprenting OudeDagsVerplichting (ODV)

Als het eigen beheer pensioen is omgezet in een ODV en deze ODV nog steeds een verplichting is van de B.V. (dus niet is afgestort) dan is men verplicht - op grond van artikel 38P, lid 1 van de Wet op de loonbelasting 1964 - om aanspraak jaarlijks op te renten. De volgende rentes zijn hierbij van belang.

Oprentingspercentage op jaarbasis in het jaar:

 • 2017 > 0,059%
 • 2018 > 0,06%
 • 2019 > 0,269%
 • 2020 > - 0,107% (min)
 • 2021 > -0,382% (min)
 • 2022 > -0,410% (min)
 • 2023 > 0,699% (positief)
 • 2024 > 2,657% (positief)

Hulp nodig bij de berekening van de exacte verplichting? Neem dan contact op met Ernst Strengers (telefoon: 074-2550345).
 

Aankooptermijn lijfrente en pensioen

Het is belangrijk dat u het lijfrente- of pensioenkapitaal dat beschikbaar komt tijdig omzet in een periodieke uitkering. Doet u dit niet dan zal de belastingdienst handelen alsof u de lijfrente of het pensioen heeft afgekocht. Dit betekent in de praktijk dat u ineens, en tegen het progressieve tarief, belasting betaalt over de volledige waarde van uw lijfrente of pensioen. Daarbovenop betaalt u in de regel ook nog eens 20% revisierente (soort van boeterente).

Natuurlijk wilt u alles netjes regelen en boetes voorkomen. Daarom zetten wij hieronder de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij. De 'spelregels' voor pensioen en lijfrente zijn niet exact aan elkaar gelijk. Daarom behandelen wij ze ieder apart. 

Lijfrente (wettelijke termijn)

Vanaf 2010 is voor lijfrenten een termijn in de wet opgenomen waarbinnen een vrijkomend lijfrentekapitaal moet worden omgezet in een periodieke (lijfrente)uitkering. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen lijfrentekapitaal dat beschikbaar komt omdat de einddatum (van de polis of rekening) wordt bereikt en lijfrentekapitaal dat beschikbaar komt omdat de verzekerde is overleden.

 • Bij in leven zijn op de einddatum > de wettelijke termijn eindigt aan het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de einddatum van het contract werd bereikt.
 • Bij overlijden > in dit geval eindigt de wettelijke termijn aan het einde van van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van overlijden.

Voorbeeld:

Marc heeft een lijfrenteverzekering die op 1 augustus 2019 de einddatum bereikt (expireert). Om fiscale sancties (hoge belasting ineens en boeterente) te voorkomen moet Marc uiterlijk op 31 december 2020 een lijfrente hebben aangekocht (of, indien dit fiscaal nog mogelijk is, het kapitaal hebben uitgesteld). Stel dat Marc op 1 augustus 2019 was overleden dan moeten de begunstigden uiterlijk op 31 december 2021 een lijfrente hebben aangekocht.

Wordt deze wettelijke termijn overschreden dan treden de fiscale sancties in werking. Dit betekent onder meer dat de totale waarde van de lijfrente in de progressieve heffing van de inkomstenbelasting wordt betrokken en men 20% revisierente verschuldigd is. In 2023 houdt dit in dat er maximaal 69,5% belasting verschuldigd is. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan de belastinginspecteur de wettelijke termijn verlengen.

Pensioen en loonstamrechten (redelijke termijn)

Hiervoor zagen wij dat voor lijfrentes een wettelijke termijn in de wet is opgenomen. Voor pensioen en loonstamrechten is geen vergelijkbare regeling in de wet opgenomen. Dit betekent overigens niet dat pensioen en loonstamrechten maar onbeperkt mogen worden uitgesteld. In de Wet LB zijn hier ook uiterste data voor benoemd (uiterste ingangsdatum van het ouderdomspensioen is bijvoorbeeld: 5 jaar na bereiken van de AOW-leeftijd en een loonstamrecht moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin de gerechtigde de AOW-leeftijd bereikt).

Het beleid op het punt van het uiterste moment waarop een pensioen- of loonstamrechtkapitaal moet zijn omgezet in een periodieke uitkering is vastgelegd in een V&A van de belastingdienst (V&A 10-001). Van belang is om hierbij direct op te merken dat dit V&A alleen van toepassing is op regelingen waarbij een pensioen- of loonstamrechtkapitaal beschikbaar komt (dus niet voor eindloon- of middelloonpensioenregelingen waarbij de hoogte van de aanspraak in principe al vaststaat).

Ook in het V&A worden twee situaties onderscheiden.

 • Bij in leven zijn op de einddatum > de redelijke termijn eindigt zes maanden nadat de einddatum (expiratiedatum) is bereikt.
 • In geval van overlijden van de verzekerde > dan eindigt de redelijke termijn 12 maanden na het moment van overlijden van de verzekerde.

Als het niet mogelijk blijkt om binnen deze periodes de periodieke uitkering aan te kopen dan zal de inspecteur overtuigd moeten worden dat er een zeer bijzondere situatie van toepassing is en dat een ruimere redelijke termijn noodzakelijk is. Dit zal niet eenvoudig zijn. Wordt de redelijke termijn overschreden en krijgt men bij de inspecteur geen ruimere termijn dan zullen ook in deze situatie de fiscale sancties in werking treden waarbij ook op een maximale belastigheffing van 69,5% gerekend moet worden.

De redelijke- of wettelijke termijn is dus een belangrijk punt als er een pensioen- loonstamrecht- of lijfrentekapitaal beschikbaar komt. Daarnaast zijn er nog veel andere keuzes waarover een goede beslissing moet worden genomen. Denk biijvoorbeeld eens aan: Bij welke uitvoerder koopt u de periodieke uitkering aan (shoprecht)? Welke looptijd kiest u en is dit fiscaal toegestaan? Is er belastingvoordeel te behalen? Wat moet er geregeld worden in geval van faillissement? Allemaal zaken waar de pensioenexperts van Transparans u perfect mee kunnen helpen.

Hulp nodig?

Hebt u nog vragen? Maak dan een afspraak met een van onze pensioenexperts. Zij kennen de mogelijkheden en helpen u graag! Via het contactformulier kunt u al uw vragen stellen, een afspraak regelen of een terugbelverzoek achterlaten. Maak er gebruik van! Velen gingen u voor.

Transparant beloningsbeleid medewerkers

Wij zijn transparant over de manier hoe wij onze medewerkers belonen. Wij willen perverse prikkels voorkomen die kunnen leiden tot onverantwoorde risico's voor ons bedrijf of tot het verontachtzamen van het klantbelang. Alle medewerkers ontvangen maandelijks een vast salaris. Daarenboven hebben zij recht op 8% vakantiegeld. 

Geen enkele medewerker heeft recht op een variabele beloning (die mogelijk afhankelijk is van bijvoorbeeld een omzetdoelstelling). Vanuit productaanbieders ontvangt ook niemand een vergoeding. Zo kunnen wij u altijd objectief adviseren.

Handige websites

Het Pensioenregister >

Ombudsman Pensioenen >

Bereken uw AOW-leeftijd >

Partners van Transparans Pensioenconsultants

Transparans Pensioenconsultants is wereldouder voor Ismelda uit Nicaragua. Als wereldouder dragen wij structureel bij aan de ontwikkeling van dit kind. Meer over wereldouders leest u hier.

Ook zijn wij lid van Team Jumbo Visma Business Peloton.