Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen, wat nu?

WET GAAT IN PER 1 APRIL 2017

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. De maatregelen voor het uitfaseren (lees: afschaffen) van pensioen in eigen beheer treden op 1 april 2017 in werking.

De overige fiscale pensioenmaatregelen – denk hierbij aan: afschaffen 100% grens en doorwerkvereiste, ingangsmoment pensioen en beleggingsondernemingen nu ook toegelaten aanbieder van lijfrenteproducten – worden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 ingevoerd.

 

STOPZETTEN PENSOENOPBOUW IN EIGEN BEHEER

1. Ik bouw nu nog pensioen in eigen beheer op. Wat moet ik doen?

Vanaf 1 juli 2017 is de eigen B.V. geen fiscaal toegelaten pensioenuitvoerder meer. Het is daarom van belang dat u er voor zorgt dat de pensioenopbouw in eigen beheer uiterlijk op 30 juni 2017 wordt stopgezet. Doet u niets, en bouwt u vanaf 1 juli 2017 nog steeds pensioen in eigen beheer op, dan zal de belastingdienst sancties opleggen die er op neerkomen dat de commerciële pensioenvoorziening ineens belast wordt tegen een tarief van maximaal 72%.

2. Hoe zet ik mijn eigen beheer pensioen stop?

In de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) wordt het besluit genomen om de toekomstige pensioenopbouw voor de DGA/werknemer stop te zetten (vastlegging in de notulen AVA). Vervolgens wordt als aanvulling op de pensioenovereenkomst – die is afgesloten tussen de DGA/werknemer en de werkgever – een beëindigingsovereenkomst opgesteld. Hierin worden de nieuwe afspraken tussen werkgever en de DGA/werknemer – om de toekomstige pensioenopbouw in eigen beheer stop te zetten – vastgelegd. In deze overeenkomst worden ook de premievrije pensioenaanspraken benoemd alsmede andere relevante zaken.

3. Wat zijn de gevolgen als ik de toekomstige pensioenopbouw in eigen beheer stopzet?

Allereerst betekent dit natuurlijk dat het opgebouwde pensioen niet meer aangroeit (tenzij er in de pensioenovereenkomst is bepaald dat premievrije pensioenaanspraken of excedent pensioenaanspraken nog worden geïndexeerd). Dit betekent overigens niet dat de pensioenverplichting niet meer aangroeit. Ook in geval van een premievrije pensioenaanspraak zal de pensioenverplichting – dit betreft de waardering van het pensioen –  jaarlijks toenemen en is het op grond van artikel 3.29 Wet IB noodzakelijk om jaarlijks een actuariële pensioenberekening te laten maken.

Als er een partnerpensioen is overeengekomen dan zal dit lager worden (als gevolg van het gemis van toekomstige dienstjaren). Een eventueel wezenpensioen zal geheel komen te vervallen. Als de B.V. het risico van vooroverlijden (deels) heeft herverzekerd dan is het zaak om de polisdekking te toetsen. Veelal zal het verzekerd bedrag verlaagd kunnen worden of kan de dekking zelfs volledig vervallen. Het zomaar opzeggen van de verzekering is overigens niet altijd verstandig (denk aan een DGA met een minder goede gezondheidstoestand). Inwinnen van advies van een adviseur die beschikt over de relevante Wft-vergunning is zeker aan te raden.

Als gevolg van het stopzetten van de opbouw van eigen beheer pensioen ontstaat er fiscale ruimte in de lijfrentesfeer (fiscaal vriendelijke pensioenopbouw in de privésfeer). Echter, deze ontstaat pas het jaar nadat de pensioenopbouw is stopgezet. Bij de jaarruimteberekening wordt immers rekening gehouden met de pensioenaangroei van het jaar ervoor. Kiest u er voor om de toekomstige pensioenopbouw via een pensioenverzekeraar te regelen dan ontstaat er direct fiscale ruimte.

Omdat de toekomstige pensioenopbouw wordt stopgezet, de nabestaandendekking lager wordt of zelfs compleet komt te vervallen is het van belang om een besluit te nemen hoe u uw toekomstige pensioen nu gaat inrichten. De eerste stap hierbij is meestal om inzichtelijk te maken hoe u er nu financieel voorstaat (ouderdom, voortijdig overlijden en/of arbeidsongeschiktheid). Op basis hiervan kunt u dan gefundeerd beslissen hoe u de diverse pensioenonderdelen wenst in te vullen. Wij helpen u hier graag bij.

4. Mijn pensioen is al ingegaan of in het verleden al stopgezet, moet ik nog actie ondernemen?

In deze situaties hoeft u geen directe actie te ondernemen. Wel kunt u natuurlijk gebruik maken van de keuzemogelijkheden die de nieuwe wet u biedt; ten aanzien van het opgebouwde eigen beheer pensioen. Deze zijn: (1) regulier afwikkelen (2) afkopen met belastingkorting of (3) omzetten in een OudeDagsVerplichting (ODV). Als u de voorkeur zou hebben voor optie 2 of 3 dan heeft u nog tot uiterlijk 1 januari 2020 de tijd om dit in gang te zetten. Wilt u weten welke optie het beste bij u past? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen het u vertellen.

WAT TE DOEN MET DE PENSIOENPOLIS?

Een aantal DGA’s heeft indertijd besloten om gelijktijdig met de opbouw van hun eigen beheer pensioen ook (gedeeltelijk) pensioen op te bouwen via een pensioenverzekeraar. De gedachte hierachter is dat in totaliteit een volwaardig pensioen wordt opgebouwd dat binnen de fiscale grenzen blijft.

Bij veel van deze DGA’s bestaat de wens om op enig moment de waarde van de pensioenverzekering weer terug te halen naar eigen beheer. Tot voor kort was dit geen probleem. Echter, als gevolg van de nieuwe wet is de B.V. vanaf 1-7-2017 geen toegelaten pensioenuitvoerder meer (behoudens het eigen beheer pensioen dat tot dat moment al is opgebouwd). Dit betekent dan ook dat overdracht vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk is.

Wilt u de waarde van uw pensioenpolis terughalen naar eigen beheer? Dan is het noodzakelijk dat u dit verzoek voor 1 juli 2017 indient bij uw pensioenverzekeraar. Wij adviseren in dat geval om dit aangetekend te doen, zodat u kunt aantonen dat het verzoek tijdig is gedaan. Het is voldoende dat het verzoek voor 1 juli 2017 is ingediend. Als het pensioenkapitaal vervolgens pas na 1 juli 2017 wordt overgemaakt dan is dit toegestaan.

Is overdracht altijd zinvol of slim?

Nee, dit is zeker niet het geval. Als u bijvoorbeeld besluit om het eigen beheer pensioen af te kopen dan telt het deel dat via de pensioenverzekeraar was verzekerd niet mee voor de belastingkorting (34,5% in 2017). Dit betekent dan ook dat u over het volledige verzekerde deel maximaal 52% belasting betaalt.

Ook is het zaak om goed te letten op het rendement en de winstgarantie die de pensioenverzekeraar u biedt. Ontvangt u bijvoorbeeld 4% garantierente en zet u het afkoopbedrag vervolgens op een spaarrekening waar u 1% rendement op ontvangt dan is dit financieel gezien niet echt handig. Bovendien kennen pensioenpolissen meestal ook aanvullende dekkingen – overlijden, arbeidsongeschiktheid of voortgezette opbouw bij arbeidsongeschiktheid – die vervallen op het moment dat de pensioenpolis wordt beëindigd en de waarde wordt overgeheveld naar eigen beheer. De pensioenadviseurs van Transparans kunnen u exact vertellen wat de voordelen en nadelen zijn.

 

KEUZEMOGELIJKHEDEN OPGEBOUWD EIGEN BEHEER PENSIOEN EN KEUZE TOEKOMSTIGE PENSIOENOPBOUW

Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie over de keuzemogelijkheden die u heeft met betrekking tot het reeds opgebouwde eigen beheer pensioen.

Wij hebben inmiddels met diverse DGA’s dit adviestraject doorlopen en merken dat veel DGA’s dit erg lastige materie vinden. Gelukkig beschikken wij over de kennis, ervaring en rekenkundige- en visuele hulpmiddelen om u zodanig door dit traject te leiden dat u uiteindelijk in staat bent om een gefundeerde keuze te maken. 100% objectief en altijd met uw belang voor ogen!

Wilt u meer weten of een afspraak inplannen? Neem dan gerust contact op via telefoonnummer: 074-2550345.