ODV berekeningen

ODV uitkering berekenen & ODV voorziening

Net als bij het eigen beheer pensioen moet je ook bij de ODV jaarlijks aan het rekenen. Dit geldt ook voor de situatie dat je het ODV kapitaal gaat omzetten in een periodieke uitkering. Vaak worden deze berekeningen onderschat en blijkt het in de parktijk vaak mis te gaan.

Wanneer moet je aan het rekenen met je ODV?

Graag zetten wij hierna de momenten voor je op een rij waarbij je een ODV berekening moet maken. Hierbij onderscheiden wij twee situaties, te weten:

1. De ODV uitkeringen zijn nog niet ingegaan (de uitstelfase)

2. De ODV uitkeringen zijn al wel ingegaan (de uitkeringsfase)

ODV berekeningen in de uitstelfase

Als een directeur zijn of haar eigen beheer pensioen heeft omgezet in een ODV dan is de fiscale waarde van dit pensioen op de omzettingsdatum het startkapitaal voor de OudeDagsVerplichting. De fiscale wetgeving schrijft voor dat het ODV kapitaal jaarlijks wordt verhoogd (of verlaagd) met een voorgeschreven rentepercentage. Dit noemt men ook wel oprenting. De verplichte oprenting volgt uit artikel 38p, lid 1 van de Wet op de loonbelasting 1964 en de voorgeschreven marktrente staat beschreven in artikel 12.3a URLB. 

In de uitstelfase wordt het kapitaal opgerent nadat een jaar is verstreken. Hierbij heb je twee keuzes. 1. Of je verhoogt het kapitaal telkens op de omzettingsdag. Of 2. je kiest voor een oprenting aan het eind van het boekjaar van de BV waar de ODV op de balans staat.

Zoals eerder gezegd is het zogenaamde u-rendement van het jaar ervoor bepalend voor de oprenting. Wanneer een oprentingsperiode in twee kalenderjaren valt, bijvoorbeeld op 1 juli, dan wordt het oprentingspercentage bepaald door het gewogen u-rendement van de betreffende kalenderjaren.

Een onjuiste oprenting maakt de ODV fiscaal onzuiver. Dit heeft fiscale sancties tot gevolg. Zie ons vraag en antwoord hierover. Vindt u het lastig om dit allemaal zelf uit te zoeken en te berekenen? Of wilt u liever geen fiscale risico's lopen? Laat dan uw ODV voorziening berekenen door de ODV experts van Transparans Pensioenconsultants. Vanaf slechts 99,- ontvangt u de gevraagde berekening met een uitgebreide toelichting.  

ODV berekeningen in de uitkeringsfase

Het ODV kapitaal moet uiterlijk 2 maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd worden omgezet in een 20 jaar durende uitkering. Hier komt de eerste berekening om de hoek kijken.

Als eenmaal de hoogte van de uitkering vaststaat zal jaarlijks de ODV moeten worden opgerent en zal berekend moeten worden wat de exacte fiscale voorziening is die in de jaarrekening moet worden opgenomen. In de praktijk blijkt dat veel mensen dit lastig vinden of de rekenregels niet goed toepassen. Hierna zetten wij de belangrijkse aandachtspunten voor u op een rij.