Antwoorden Pensioenchallenge 2020

Bekijk hier alle antwoorden

1. Het juiste antwoord is: C

  • Wat is mijn totale netto besteedbare inkomen?

Mijnpensioenoverzicht is een handige website die je kunt zien als startpunt voor inzicht in je pensioen. De AOW en het pensioen dat je via je werkgever opbouwt of hebt opgebouwd staan hierin vermeld. Het overzicht geeft helaas nog geen inzicht in andere pensioenvoorzieningen zoals bijvoorbeeld: lijfrente, vermogen of overlijdensrisicoverzekeringen. Heb je behoefte aan een exacter beeld van je netto besteedbaar inkomen – waarbij ook rekening wordt gehouden met de overige pensioenvoorzieningen, belastingdruk en uitgaven – dan adviseren wij je om een Pensioenscan of Pensioenplanning te laten maken.

2. Het juiste antwoord is: B

  • Nee, er geldt in Nederland geen wettelijke pensioenplicht, tenzij er sprake is van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds.

In Nederland kennen wij geen algemene wettelijke pensioenplicht. Wel is het zo dat er verschillende situaties zijn waarbij een werkgever en werknemer niet vrij zijn in het wel of niet aanbieden van een pensioenregeling of dat zij beperkt zijn in hun keuze bij welke pensioenuitvoerder de pensioenregeling ondergebracht kan worden. Het bekendste voorbeeld hiervan is verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) omdat men onder de werkingssfeer van een Bpf valt. Meer hierover lees je op hier.

3. Het juiste antwoord is: C

  • 67 jaar maar als de levensverwachting stijgt zal de AOW-leeftijd meestijgen

De AOW is een basispensioen dat je van de overheid ontvangt. Voorwaarde is dat je in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Sinds 1957 kende de AOW een ingangsleeftijd van 65 jaar. Mede als gevolg van de vergrijzing is de financiering van de AOW steeds meer een probleem aan het worden. Daarom is besloten om de AOW-leeftijd langzaam maar zeker te verhogen. Momenteel is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In 2025 zal deze gestegen zijn tot 67 jaar. Na 2025 zal de AOW-leeftijd verder stijgen als de gemiddelde levensverwachting verder toeneemt. Ontdek hier jouw AOW-leeftijd. Op dit moment bedraagt de maandelijkse AOW-uitkering € 1.255,87 als je alleen woont en € 859,55 als je getrouwd bent of samenwoont. Dit zijn bruto bedragen wat betekent dat je over de uitkering nog belasting moet betalen. Hoeveel dit precies is hangt mede af van je overige inkomen.

4. Het juiste antwoord is: B

  • € 6.342 per jaar

Het ouderdomspensioen van Saskia zal tot aan de pensioendatum en daarna niet meer worden aangepast. Er is immers geen toeslagverlening van toepassing. Onder invloed van inflatie – waardevermindering van geld – zal Saskia op haar 68ste dus minder kunnen kopen met haar jaarlijkse ouderdomspensioen van € 10.000. Rekening houdend met een gemiddelde inflatie van 2% per jaar betekent dit dat de waarde van haar ouderdomspensioen op haar 68ste – gerekend naar de huidige prijzen – nog maar € 6.342 per jaar bedraagt. Als je bezig gaat met je pensioenplanning moet je altijd rekening houden met de invloed van inflatie. Anders reken je jezelf rijker dan je werkelijk bent. Als Saskia gebruik had gemaakt van het wettelijk recht op waardeoverdracht dan had zij de gevolgen misschien kunnen voorkomen of beperken. Voorwaarde is dan wel dat de nieuwe pensioenregeling een vorm van toeslagverlening kent.

5. Het juiste antwoord is: A

  • Hij kan zelf bepalen om eerder te stoppen met werken. Ook kan hij zijn pensioen eerder laten ingaan.

Mo kan de arbeidsovereenkomst met zijn werkgever opzeggen voordat hij 68 jaar wordt. Hij moet wel de wettelijke opzegtermijn in acht nemen. Ook kan hij zijn ouderdomspensioen eerder laten ingaan. In dat geval zal het pensioen herrekend moeten worden. De uitkomst hiervan is dat zijn ouderdomspensioen lager wordt (er moet immers eerder en langer worden uitgekeerd). Het is niet mogelijk om de AOW eerder in te laten gaan. Een mogelijkheid die ook vaak wordt gebruikt als mensen wat minder willen gaan werken is het zogenaamde deeltijdpensioen. Iemand gaat dan minder werken en laat voor een deel het ouderdomspensioen al ingaan om daarmee het inkomensverlies – wat het gevolg is van het in deeltijd gaan werken - te verminderen. De wet biedt eigenlijk best veel mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Welke methode het beste bij jou past hangt af van je wensen en de verdere omstandigheden. Kijk ook altijd je pensioenreglement na of je pensioenuitvoerder ook al deze mogelijkheden faciliteert. Lees hier meer over eerder stoppen met werken.

6. Het juiste antwoord is: D

  • Zowel A, B als C is mogelijk.

Er zijn vele mogelijkheden om je ouderdomspensioen aan te vullen. Pensioen en lijfrente hebben als voordeel dat de inleg fiscaal aftrekbaar is (de fiscus betaalt mee). Daar staat tegenover dat je minder flexibiliteit hebt. Het kapitaal moet verplicht worden ingezet voor een aanvullend pensioen. In geval van sparen en beleggen heb je meer flexibiliteit. Met je spaar- of beleggingspotje kun je bijvoorbeeld ook gedurende een korte periode – net voor of na de pensioendatum – geld naar behoefte opnemen. Een andere mogelijkheid om je pensioensituatie te verbeteren is om je lasten te verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aflossen van de hypotheek, goedkoper gaan wonen of besparingen doorvoeren (energie, verzekeringen, enzovoort). Bedenk ook dat je hypotheekrente maar 30 jaar fiscaal aftrekbaar is. Heb je een aflossingsvrije hypotheek dan betekent dit dat je netto lasten na 30 jaar hypotheekrenteaftrek gaan stijgen. Dit kan wel eens vervelend uitpakken als je dan net met pensioen bent. Een goede Pensioenscan biedt je inzicht en overzicht en houdt met al deze aspecten rekening.

7. Het juiste antwoord is: D

  • Hij kan een lijfrente afsluiten (sparen, deposito of belegging).

Tot voor kort kon een dga pensioen in zijn eigen B.V. opbouwen. Men noemde dit eigen beheer pensioen. Sinds 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bedrijfstakpensioenfondsen voeren in de regel pensioenregelingen uit in een bepaalde branche of sector. In de statuten staat dan vrij expliciet beschreven wie er (verplicht) moeten deelnemen. Een dga kan zich daarom niet zomaar bij een willekeurig bedrijfstakpensioenfondsen aanmelden. De vraag is ook of het – gezien de lage dekkingsgraad van veel pensioenfondsen – wel slim is om te kiezen voor een bedrijfstakpensioenfonds. Alleen een zelfstandig ondernemer (eenmanszaak of v.o.f.) kan een (fiscale) oudedagsreserve vormen. Op basis van de gegeven mogelijkheden kan deze dga wel een lijfrenteregeling afsluiten. Met een lijfrenteregeling spaar je voor een aanvullend privépensioen waaraan de fiscus meebetaalt. Van belang is dan wel om jaarlijks te toetsen hoeveel premie er fiscaal aftrekbaar is. Een dga kan er ook voor kiezen om zijn pensioen via een pensioenverzekeraar te regelen. Er zijn hier diverse aanbieders beschikbaar. Kies de aanbieder die het beste bij jou past. Kom je hier zelf niet uit schakel dan een gecertificeerd pensioenadviseur in.

8. Het juiste antwoord is: C

  • Als een werkgever zich niet kan beroepen op het betalingsvoorbehoud dan zal op zijn vroegst de pensioenregeling binnen 5 maanden premievrij worden gemaakt. De opbouw van het ouderdomspensioen stopt dan terwijl de dekking voor het overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico nog 3 maanden in stand blijft.

De overheid biedt werkgevers op basis van de Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming in het betalen van de loonkosten. Pensioenpremies vallen ook onder deze regeling voor zover dit het werkgeversdeel betreft. De pensioenpremie maakt onderdeel uit van de vaste opslag van 30% die bij de NOW wordt toegepast. Ondanks deze maatregelen kan het nog steeds voorkomen dat een werkgever de pensioenpremies niet kan betalen. In de praktijk blijken veel pensioenverzekeraars en ppi’s een betalingsregeling te willen treffen. Een werkgever die hier gebruik van wil maken kan het beste even contact opnemen met zijn pensioenadviseur. Let op: het is een werkgever niet toegestaan om bij de werknemers een eigen bijdrage op het loon in te houden en deze niet af te dragen aan de pensioenuitvoerder. Doet hij dit wel dan haalt hij zich nog meer moeilijkheden op de hals.

Vanuit de Pensioenwet is de pensioenverzekeraar of de ppi wel verplicht om in geval van een premieachterstand van 5 maanden of meer de deelnemers te informeren. Als de premieachterstand na 5 maanden - nadat de premie verschuldigd was - nog niet is ingelopen zal de pensioenuitvoerder de pensioenregeling premievrij maken. De opbouw voor het ouderdomspensioen stopt op dat moment. Deelnemers zijn dan nog wel 3 maanden gedekt – nadat zij over de premieachterstand zijn geïnformeerd - voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Is het pensioen ondergebracht bij een pensioenfonds dan gelden er weer andere regels. Als hoofdregel geldt hier dat het niet betalen van de pensioenpremie niet automatisch leidt tot het verminderen van pensioenaanspraken. Veel werkgevers hebben in de pensioenovereenkomst een zogenaamd betalingsvoorbehoud gemaakt. Dit kan worden ingeroepen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Dit betekent dat de werkgever zijn bijdrage aan de pensioenregeling mag verminderen of beëindigen. Vanzelfsprekend heeft dit wel gevolgen voor de hoogte van de pensioenaanspraken. Een werkgever kan ook met de werknemers overeenkomen dat de pensioenregeling tijdelijk versoberd wordt. Hierbij geldt dan wel dat de werknemers – en eventueel de ondernemingsraad – hiermee akkoord moeten zijn alvorens hiertoe kan worden overgegaan. Voor al deze regelingen geldt dat er vooraf goed moet worden onderzocht of hiervan gebruik kan worden gemaakt en zo ja, welke regeling in de situatie het best passend is. Dit is werk voor specialisten. De pensioenconsultants van Transparans kennen de mogelijkheden en helpen u graag.

9. Het juiste antwoord is: B

  • Bas is pas 30 jaar en de beleggingshorizon tot aan zijn pensioenleeftijd is nog lang. Door de lagere koersen koopt hij met dezelfde maandelijkse inleg nu meer aandelen in.

De haalbaarheid van je pensioendoelstelling is niet afhankelijk van korte termijn resultaten, marktbewegingen of negatief nieuws. Het is een bekend gegeven dat het merendeel van slechte beleggingsresultaten veroorzaakt worden door verkeerde emotionele keuzes, te weten: angst en hebzucht. Ons advies: laat je daar nooit door leiden! Bepaal vooraf – eventueel met hulp van een kundige adviseur - je doelstelling en je risicoprofiel. Toets dit periodiek en pas alleen iets aan als hier echt aanleiding toe is. Het is verder helaas niet mogelijk om maar onbeperkt stortingen in je pensioenpot te doen. Vanuit de fiscale wetgeving zijn hier grenzen aan gesteld. Wil je hier meer over weten? Neem dan even contact met ons op. Wij helpen je graag.

10. Het juiste antwoord is: A

  • Frans heeft recht op 50% van het ouderdomspensioen van Ivanka dat gedurende hun huwelijk is opgebouwd en 100% van het partnerpensioen. Ivanka houdt recht op 50% van haar ouderdomspensioen.

Frans en Ivanka zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Als zij in het echtscheidingsconvenant geen andere afspraken maken over de verdeling van pensioen dan geldt nu nog de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet schrijft voor dat het ouderdomspensioen dat Ivanka tijdens het huwelijk heeft opgebouwd moet worden verdeeld. Ivanka behoudt 50% van het ouderdomspensioen en Frans krijgt een voorwaardelijk recht op 50% van het ouderdomspensioen van Ivanka. Het partnerpensioen – ook dat deel dat voor het huwelijk is opgebouwd – komt helemaal toe aan Frans. Omdat Frans geen pensioen heeft opgebouwd hoeft hij niets te verdelen. Hij hoeft op dit punt Ivanka ook niet financieel te compenseren. De Wet VPS zal binnenkort vervangen worden door de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021. Het wetsvoorstel voor deze nieuwe wet is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. Als deze wet is ingevoerd dan zal conversie de standaard zijn. Er zal dan weer van alles veranderen. Het is verstandig om even te checken of de nieuwe verdeling nog wel aansluit bij je wensen. Tip: zorg in geval van een scheiding dat je je goed laat voorlichten en dat je inzicht hebt in alle mogelijkheden. Zoom ook in op alle gevolgen die de scheiding voor je pensioen heeft.

Wij hopen dat je het leuk vond en dat je pensioenbewustzijn verder is toegenomen.

Weet dat de pensioenadviseurs voor je klaars staan als je verder nog vragen hebt of actie wilt ondernemen. Een (bel)afspraak is snel gemaakt.